Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.esteticforyou.com jest WORCESTER CHALLENGE Agnieszka Szwaracka, ul. Jasna 15, Czemlewo, 86 – 070 Dąbrowa Chełmińska zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej polityce.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: sklep@esteticforyou.com

Postanowienia ogólne

WORCASTER CHALLENGE Agnieszka Szwaracka, ul. Jasna 15, Czemlewo, 86 – 070 Dąbrowa Chełmińska jest Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku i w celu realizacji zakupu towaru lub innej usługi za pośrednictwem naszej strony. Korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne).

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów i kontrahentów. Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, ustawie o rachunkowości).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencję w tym zakresie.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 • Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ( RODO art. 6 ust 1 lit. B);

 • Realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu www.esteticforyou.com. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osobowych osoby, będącej stroną umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit. B;

 • Wysyłanie informacji o treści handlowej na podany przez Państwa adres e-mail. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa pod formularzem kontaktowym zgoda (RODO art. 6 ust. 1 lit. A);

 • Przechowywanie danych o transakcjach handlowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. C);

 • Wykorzystywanie wizerunku osób fizycznych w celach marketingowych na stronie www Administratora oraz portalach społecznościowych facebook i instagram.

 • Prawnie uzasadniony interes administratora w celu obrony ewentualnych roszczeń (RODO art. 6 ust 1 lit. F).

Kategorie danych jakie zbieramy:

 • Imię i nazwisko

 • Adres doręczenia przesyłki

 • Numer telefonu

 • IP komputera

 • Adres e-mail

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych jest

 • dostawca usługi administrowania e-sklepem;

 • dostawca usług e-płatności;

 • bank prowadzący rachunek Administratora;

 • podmiot realizujący realizującą usługę dostawy towaru;

 • firma IT realizująca usługę utrzymania hostingu strony www i poczty elektronicznej.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Regulamin korzystania z Instagram.com

https://help.instagram.com/581066165581870

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) WORCESTER CHALLENGE Agnieszka Szwaracka, staje się również administratorem Państwa danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jakie są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne materiały jakie mamy wykorzystać w zleconych nam pracach. Administrator nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.esteticforyou.com mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

 • Państwa dane osobowe w związku z realizacją zakupu za pośrednictwem strony www.esteticforyou.com będą przetwarzane w dokumentacji księgowej Administratora przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż produktu;

 • Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy;

 • W sytuacji dla nas oczywistego i jednoznacznego zamknięcia korespondencji /rozmów z Państwa strony dane będą niezwłocznie usunięte z roboczych baz systemu oraz usuwane z kopii bezpieczeństwa w terminie do 30dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji dane będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty ostatniego kontaktu z Państwa strony;

 • Państwa dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody;

 • Konto klienta, który dokonał zakupu w Sklepie jest utrzymywane w bazie danych sklepu www.esteticforyou.com przez 24 miesiące od daty dokonania ostatniego zakupu w związku z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności Sprzedawcy na zasadzie rękojmi;

 • Konto klienta, który założył Konto w Sklepie, ale nie dokonał zakupu będzie utrzymywane w bazie danych sklepu przez 30 dni od daty jego założenia.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@esteticforyou.com z adresu email którego została wyrażona zgoda. Taka wiadomość będzie skutkowała zaprzestaniem wysyłania informacji o treści handlowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

 • Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;

 • Notyfikacja naruszeń;

 • Retencja danych;

 • Rejestr czynności przetwarzania danych;

 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w formularzach na stronie www.esteticforyou.com jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia, zapytania o produkt lub otrzymywania wiadomości o treści handlowej od Administratora na wskazany adres email.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są profilowanie i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ciasteczka

Nasz sklep korzysta z plików cookie, czyli ciasteczka. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.esteticforyou.com nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.esteticforyou.com należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania Sklepu:

PHPSESSID – id sesji php usuwany po zamknięciu przeglądarki cookie odpowiada za skojarzenie użytkownika;

Prestashop-id – ciasteczko przechowywujące sesję użytkownika dzięki temu sklep skojarzy dane użytkownika i zapamiętuje wykonane przez niego akcje takie jak dodawanie produktów do koszyka, logowanie, przeglądanie produktów. Bez tego ciasteczka sklep może nie działać prawidłowo. Ciasteczko jest przechowywane w przeglądarce przez 20 dni;

Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania platformy zapisów na szkolenia

ci-session- ciasteczko stworzone dla każdego użytkowanika, odpowiada za skojarzenie użytkowanika;

csrf_cookie_name- ciasteczko stworzone do weryfikacji wysyłania formularza odpowiada za bezpieczeństwo Cross Site Request Forgery.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Worcester Challenge Ltd. Worcester Challenge Ltd. nie współpracuje z operatorami usług Facebook i Google, i za pośrednictwem strony www.esteticforyou.com ciasteczka śledzące tych operatorów nie są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.