Regulamin

1. Definicje

2. Kontakt z Usługodawcą

3. Wymogi techniczne

4. Formularz zapisu

5. Reklamacje

6. Dane osobowe

7. Zastrzeżenia

 

1. Definicje

Formularz zapisu – opisana w niniejszym regulaminie płatna funkcja Strony (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może zarezerwować termin uczestnictwa w szkoleniu.

Klient – każda osoba dokonująca rezerwacji na szkolenie za pośrednictwem Formularza zapisu.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.szkolenia.esteticforyou.com.

Usługodawca: WORCESTER CHALLENGE Agnieszka Szwaracka, NIP: 5542461697 i REGON: 340773687

2. Kontakt z Usługodawcą

1. Adres pocztowy: ul. Jasna 15, Czemlewo, 86 – 070 Dąbrowa Chełmińska.

2. Adres email: szkolenia@esteticforyou.com

3. Numer telefonu : +48 698 402 221

3. Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Formularza zapisu potrzebne jest:

 1. aktywne konto email;

 2. urządzenie z dostępem do Internetu;

 3. przeglądarka obsługująca JavaScript i pliki cookies.

4. Usługa Formularz zapisu

 1. Rezerwacja uczestnictwa w szkoleniu jest dobrowolna i zależna od woli Klienta, ale brak wypełnienia Formularza zapisu skutkuje brakiem możliwości rezerwacji terminu uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną;

 2. Formularz daje Klientowi możliwość zapisu na szkolenie organizowane przez Usługodawcę w wybranej przez klienta lokalizacji i terminie;

 3. W celu rezerwacji terminu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić Formularz zamówienia i dokonać przedpłaty zadatku w wysokości 500 PLN. Wypełniając formularz Klient wybiera w Formularzu zapisu:

  1. - temat szkolenia

  2. - miasto w którym szkolenie będzie się odbywać

  3. - oraz wprowadza swoje dane osobowe.

 4. Rezerwacja uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzona w momencie dokonania przelewu zadatku w wysokości 500 PLN za pośrednictwem platformy płatniczej zapewnianej przez PayPro Spółka Akcyjna. W przypadku niektórych sposobów płatności, ze względu na ich specyfikę, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po wypelnieniu Formularza rezerwacji;

 5. W momencie wypełnienia Formularza rezerwacji zawierana jest umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w zakresie rezerwacji terminu uczestnictwa w szkoleniu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie;

 6. Usługa rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu zawierana jest na czas określony, do czasu wniesienia przez Klienta pełnej opłaty w dniu szkolenia lub rezygnacji Klienta z uczestnictwa w szkoleniu;

 7. W dniu szkolenia Klient dokonuje płatności całej kwoty za szkolenie. Cena szkolenia pomniejszana jest o kwotę zadatku 500 PLN wpłaconą za pośrednictwem Strony w momencie rezerwacji terminu uczestnictwa;

 8. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zarezerwowanym szkoleniu wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany przez Usługodawcę.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

Usługa rezerwacji terminu uczestnictwa w szkoleniu jest odpłatna. Wniesiony zadatek jest bezzwrotny w związku z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych szkolenia ( wynajęcie sali, zapewnienie modeli, zakup materiałów szkoleniowych). Klient dokonując rezerwacji terminu uczestnictwa w szkoleniu i przedpłaty wyraża na to wyraźną zgodę i po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji uznaje usługę rezerwacji terminu szkolenia za wykonaną. Klient po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na szkolenie traci prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Reklamacje

Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Formularza zapisu można składać na adres e-mail wskazany w punkcie 2 Regulaminu. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia.

Sposoby pozasądowego dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.

Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów przez Konsumenta, ma on prawo do:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz inspektoratów znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl);

 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej gdzie można składać wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów polubownych znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl;

 3. Bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów;

 4. Skorzystania z platformy służącej do internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

6. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności.

7. Zastrzeżenia

 1. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym;

 2. Umowa w związku z prowadzeniem konta jest zawierana w języku polskim;

 3. W sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn wskazanych poniżej, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu;

 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa to:

 5. W przypadku konieczności dostosowania niniejszego regulaminu do przepisów prawa mających zastosowanie do Strony;

 6. W sytuacji poprawy warunków bezpieczeństwa świadczonej usługi;

 7. W przypadku wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Formularza zapisu, które wymagają zmiany w regulaminie – w takim wypadku zmieniony Regulamin będzie dostępny na Stronie w zakładce Regulamin

 8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają w żadnym stopniu ani nie ograniczają praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa.